foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa w Korczowie

Galeria

Logowanie

Proszę się zalogować

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa w Korczowie reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Amadeusz Małysza, tel. 728 837 516,
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1)        realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w tym Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa o systemie informacji oświatowej, Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2)        realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły;

3)        promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów.

4.      Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji obowiązku prawnego przez Administratora danych. W pozostałym zakresie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

5.      Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na ich zlecenie, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora.

6.      Państwa dane osobowe nie będę przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.      Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

  1. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w szkole (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe), wycofania zgody, lub zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie którego są przetwarzane.
  2. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Zgodnie z obowiązującym prawem Szkoła Podstawowa w Korczowie NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez uczniów i rodziców wizerunków dzieci, innych rodziców oraz innych osób (np. wykonywanie zdjęć i filmów na szkolnych uroczystościach, wycieczkacha następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.
  5. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 84 687 13 66 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2024 Copyright Szkoła Podstawowaw Korczowie Rights Reserved